Bergen skal bli best i Norden«Bergen skal være et toneangivende senter for graffiti som uttrykksform, både i norsk og nordisk sammenheng. Premissene for arbeidet med graffiti og gatekunst skal styres av uttrykkenes visuelle og utrykksmessige egenart.»

Slik lyder hovedmålet for Byrådets handlingsplan for graffiti og gatekunst i Bergen, som ble offentliggjort fredag 12. mai.

Planen har tre strategier:

 1. Økt synliggjøring av graffiti og gatekunst som estetiske uttrykk, både på profesjonelt- og amatørnivå
 2. Kompetanseheving, økt internasjonalt samarbeid og styrking av lokale nettverk innen uttrykkene graffiti og gatekunst
 3. Ivaretakelse av estetiske hensyn i arbeidet med fjerning av uønsket graffiti, og tilrettelegging for god dialog mellom kommune og graffitimiljø.

Forskjeller graffiti-gatekunst
Etter en rask gjennomlesning virker planen både positiv, gjennomarbeidet og kunnskapsrik. Byrådet er klare for å gå i dialog med kunstnermiljøene, og er klare over forskjellene i å tilnærme seg graffiti og gatekunst:

«Ivaretagelsen av gatekunst som uttrykk blir i et slikt perspektiv viktig for å ivareta ytringsfriheten, i form av retten til å prege det bybildet man er en del av, og mulighetene til å uttrykke seg i det offentlige rom [… ] Integreringen av fysiske objekter i uttrykket, og det direkte samspillet mellom uttrykk og omgivelser gjør det vanskelig å henvise gatekunstutøvere til lovlige vegger.»

Byrådet merker seg også «at mens det tradisjonelle graffitimiljøet er kjent for å være svært maskulint, og dominert av unge menn, er utøvere av de nye gatekunstuttrykkene gjerne noe eldre, kvinneandel synes høyere, og flere av utøverne studerer innen det visuelle estetiske fagområdet.»

Positivt for bymiljøet
Graffiti og gatekunst skal også gi noe tilbake til byen. Byrådet ser for seg økt kulturturisme til lovligvegger med høy kvalitet på arbeidene, og at lovlig graffiti kan brukes som virkemiddel for å forbedre utseendet og øke bruken av oversette og forfalne områder.

Men kunsten skal ikke bare forvises til slummen. Det foreslås en ordning med kuraterte vegger «som kan vise det ypperste av graffiti og gatekunst i internasjonal målestokk», og ifølge planen skal det samarbeides med etablerte gallerier om dette. Byrådet nevner samarbeidet med kuratorgruppen Kommando (og vår favorittkunstner/kurator Jørgen Larsson), som stod bak en flott lovligvegg på baksiden av Bergen Kunsthall/Landmark tidlig på 2000-tallet i et prosjekt som het «Den 5. veggen». Nå vil de ha et lignende samarbeid med Bergen Kunstmuseum:

«Gjennom å plassere kunsten på utsiden av veggene beholder man tilknytningen til det offentlige byrommet som er sentralt for både graffiti og gatekunst, samtidig som man bygger broer til det etablerte kunstmiljøet, og signaliserer høy kvalitet på det visuelle.»

Gatekunst på lovligvegger?
Da nulltoleransen mot tagging kom opp tidligere i år, var det bekymring om hvordan gatekunst som paste-ups og stensiler ville kunne overleve i et miljø der lovligvegger for graffiti virket å være det eneste som skulle få stå i fred. Meldingen fra byrådet har tatt opp i seg dette problemet, uten at det synes å være noen annen løsning enn å «bruke skjønn»:

«En klar utfordring er ivaretagelsen av uttrykksmangfoldet innen feltet. Uttrykkenes frie og uavhengige natur gjør det i noen tilfeller vanskelig å begrense utøvelsen til lovlige vegger. Dette gjelder særlig for gatekunstuttrykkene. Mange av disse har dialogen med omgivelsene som hovedvirkemiddel, og kan vanskelig oppføres på tilvist sted. Samtidig er det mange av byens innbyggere som uttrykker glede og begeistring for måten disse uttrykkene dukker opp på uventede steder i byrommet. For å ivareta denne type uttrykk vil man måtte utvise skjønn, og inngå løsninger for en differensiert fjerningsstrategi, der enkelte gatekunstvennlige soner defineres, der man kan ha en lavere frekvens på fjerningen. 


En annen utfordring man står ovenfor er ivaretagelse eller dokumentasjon av allerede eksisterende oppførelser. Det finnes eksempler der graffiti eller gatekunst som av mange ansees som viktige arbeider av høy klasse er blitt fjernet.»


Her tenker Byrådet antakelig på furoren som oppstod da Dolks stensil av Herman Friele under Smørsbroen forsvant. Til og med Herman Friele protesterte, og kalte det "smålig og byråkratisk".

Gode tiltak
I planen presenteres det en hel rekke tiltak som skal være med å gjøre Bergen til Nordens hovedstad for gatekunst og graffiti (et høytrekkende mål, men hvorfor ikke?). Det er satt av foreslås å sette av 2,225 millioner kroner til arbeidet mellom 2011 og 2015. Her er et utdrag fra tiltakene:

For å øke synligheten:
 • Kuraterte vegger med visninger av internasjonalt format, med to utstillinger i året. Lysverket nevnes som mulig utstillingsvegg.
 • En årlig pris som skal deles ut fra 2012, hvor en jury velger ut verk innen graffiti og gatekunst basert på innsendte bilder. I tillegg blir det en visningskatalog som skal dokumentere «det beste fra Bergen».
 • En dialog mellom gallerier og graffitimiljøet.
 • En lavterskel lovligvegg i hver bydel, knyttet til kommunale ungdomshus eller kulturarenaer hvor ungdom ferdes.
 • Et prøveprosjekt med graffiti på el-skap, der utøvere ved å levere en skisse kan få oppføre en utsmykning som blir stående et halvt år.
Kompetanseheving: 
 • Etablering av en festival for urbane uttrykk, med internasjonal profil.
 • Kurs og workshops i graffiti og gatekunst for ungdom i alle bydeler.
 • Et nettsted som skal samle all informasjon om lovlig graffiti, slik at det skal bli lettere å male lovlig. Skal utarbeides i samarbeid med graffitimiljøet.
 • Tilskudd til debattfora, publikasjoner, teoriutvikling etc.
Fjerning/bevaring:
 • Gatekunstvennlige soner i sentrum,  hvor kunsten fjernes sjeldnere på kommunale bygg.
 • En godkjenningsordning hvor huseiere kan få godkjent vegger til utsmykningsoppdrag, eller for å få fredet allerede oppførte verk.
 • Et organ med fagpersoner fra miljøene skal vurdere gatekunstarbeider for dokumentering eller bevaring.
 • Kompetanseheving blant kommunalt ansatte, både hos kulturforvalterne og de som jobber med å fjerne gatekunsten/graffitien. «Uttrykkene bør ikke omtales som søppel eller hærverk, i en by som ønsker å stimulere til utvikling innen feltet.»

Godt arbeid, byråd! Nå gjenstår det at Bystyret gir sin velsignelse.

Flere kilder: